Presentació
Els nostres serveis
Ubicació
Qui som?
Avís Legal
Política de cookies
Contacte
   
 


1. Identificació.

Aquest lloc web és titularitat de CANOSA ABOGADOS , S.L., amb domicili social en Av. Diagonal, 343, Principal A, 08037 de Barcelona i NIF B62453824.

2. Introducció.


L'accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present escrit de condicions. L'accés i posterior utilització d'aquesta per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d'ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

Canosa Abogados,S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos procurant informar a l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies així l'hi permetin, a través de la seva publicació a la pàgina web.

3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis.

1.-Canosa Abogados, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis. D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web. En qualsevol cas, Canosa Abogados realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present web.

2.-Canosa Abogados posa a la disposició dels usuaris els sistemes de privadesa de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers. Canosa Abogados ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari. En aquest sentit, la citada societat s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se tal coneixement.

3.- Malgrat que Canosa Abogados ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Canosa Abogados s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.-Canosa Abogados no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.

5.- L'usuari accepta que el Lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per Canosa Abogados amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera a Canosa Abogados de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el lloc web pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.


4. Arxius d'Imatge (fotografies).


Les fotografies exposades en el lloc web han estat realitzades pel personal del propi despatx en les instal·lacions de Canosa Abogados. Canosa Abogados es reserva el dret sobre les mateixes i prohibeix expressament el seu ús no autoritzat.